ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Образователен детски център „Питанка и Точица”

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и Образователен детски център „Питанка и Точица””.

2. Образователен детски център „Питанка и Точица” организира дневни занимания за деца от 1 до 5 клас, както и школи и ателиета по изкуства и чужди езици за деца до 12 годишна възраст, като осигурява материално-техническа база, персонал и други необходими условия за нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.

3. В учебния процес Образователен детски център „Питанка и Точица” може да сътрудничи с различни образователни и просветни институции и лица.

4. По време на почивката и в часовете извън учебния процес, учениците могат да се извеждат навън за игри, разходки, спортни занимания, посещения на музеи, изложби, забележителности и др.

II.ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

1. Обучението и престоят в детския център се осъществяват полудневно, или целодневно:

а) Полудневното е в две смени: първа смяна (8.00-13.00 ч.) и втора смяна (12.00-18.00 ч.).

б) Целодневното е в една смяна (8:00 – 18:00 ч.)

2. Образователен детски център „Питанка и Точица” може да предлага удължено работно време до 19:30 или до по-късно, с  допълнително заплащане.

3. Заниманията се провеждат в групи до 10 деца.

4. Дейността на Образователен детски център „Питанка и Точица” включва учебен процес и допълнителни творчески занимания, игри и забавления. Дейността може да бъде както присъствена форма, така и / или онлайн форма на обучение, чрез обучителни платформи.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД

1. Редовното работно време на Образователен детски център „Питанка и Точица”  е всеки работен ден, включително и ваканциите, от 8.00 до 18.00 ч. Центърът работи по време на Коледната ваканция в работните дни, САМО при писмено заявени  минимум  8 /осем/ присъстващи. При заявено, но отказано  посещение, се дължи дневната такса, според действащия към конкретния момент ценоразпис.

2. Образователен детски център „Питанка и Точица”  работи при следния вътрешен ред:

а) за реда в помещенията следят лицата, на които е възложено обучението на децата;

б) не се допускат до Центъра деца, които видимо са болни от заразни и други болести, които могат да навредят на тях, или на други лица;

в) след приключване на заниманията, децата напускат Центъра, придружени от родител или възрастен придружител, посочен от родител;

г) забранено е излизането на деца от Центъра без придружител;

е) забранено е  ползването на мобилен телефон в занималнята по време на учебните занятия;

ж) в Образователен детски център „Питанка и Точица” се води картотека с лични данни на учениците и на родителите, като с подаването на заявление за записване, родителят се съгласява личните данни да се съхраняват и обработват в съответствие със GDPR;

з) всички официални съобщения от и към занималнята се правят в писмена форма, включително и в електронен вид;

и) забранява се внасянето на остри и опасни предмети и вещества;

к) не се препоръчва  внасянето на скъпи и ценни  предмети; децата трябва да пазят личните си вещи и ценности. Учителите и администрацията  не носят отговорност за повредени или изгубени играчки, мобилни устройства  и други предмети внесени отвън;

3. При системно неспазване на правилата,нарушаване на вътрешния ред и затрудняване на работния процес  се прилагат санкции в следния ред:

а) забележка;

б) предупреждение за изключване от Центъра;

в) изключване от Центъра;

4. При изключване от Центъра, поради изброените по-горе причини, Образователен детски център „Питанка и Точица” не възстановява предплатените суми.

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

1. Децата се приемат въз основа на писмено заявление, с което родителят декларира, че е съгласен и приема настоящите общи условия. В заявлението задължително се посочват данни за здравословното състояние на детето и за неговите интереси и предпочитания.

2. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места:

а) записването за учебна занималня се приема, че е настъпило след заплащане на депозит в размер на една месечна такса, който се използва за заплащане на таксата за последния месец;

б) записването за лятна занималня се приема, че е настъпило след заплащане на съответната такса 3 /три/ дни преди заявения период.

3. При недостиг на места в групите, предимство за записване имат деца със заявено месечно или годишно записване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ПИТАНКА И ТОЧИЦА“

1. Персоналът на Центъра  се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните упражнения, затвърдява и надгражда преподадения учебен материал.

2. Образователен детски център „Питанка и Точица” се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия за обучение на децата.

3.  Образователен детски център „Питанка и Точица” се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение, за начина му на общуване с другите деца.

4. Образователен детски център „Питанка и Точица” осигурява квалифициран персонал.

5. Дейностите и заниманията, които Центърът предлага, са съобразени с учебните планове и действащите учебни програми, както и с индивидуалните и групови потребности на децата . 

6. Образователен детски център „Питанка и Точица” предлага допълнително участие в школи и ателиета, които не влизат в задължителната програма на децата. Участието става по желание на родителите.

7. Възпитател от Центъра има право да не допуска или да прекъсне престоя на дете, което има  видими белези като: кашлица, хрема, висока температура, оплаквания за физическо неразположение, обрив и др. подобни).

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Родителите следва да водят в Центъра детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за него и за другите деца.

2. Родителите се задължават при записване на детето в Центъра да осигурят чисти и удобни обувки (гуменки или пантофи), които детето да ползва само в помещенията на Центъра.

3. Родителите следва да се съобразяват с работното време на Центъра. При повече от 15/петнадесет/ минути закъснение след края на работното време се заплаща един час по тарифата за почасова грижа за деца.

4. Родителите се задължават да уведомят писмено управителя на Центъра и възпитателите, ако детето има алергии към определение храни, препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни и/или специални грижи и внимание.

5. Родителите се задължават да положат всички необходими усилия техните деца да спазват задълженията по настоящите общи условия.

6. Родителите носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени от техните деца .

7. Родителите се задължават да уведомяват своевременно управителя, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.

8. Родителите уведомяват писмено  Центъра и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от Центъра, в случаите, когато това лице не е посочено в заявлението за записване.

9. В случаите, когато това е необходимо, родителите се задължават да предоставят в писмен вид допълнителна информация относно психическото и физическото състояние на детето (извън тази, посочена в заявлението за записване): допълнителни данни за здравословното състояние на себе си и на детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно управителя при промяна в тези данни. 

10. Родителите се задължават да заплащат своевременно месечната такса за Центъра и всички други възникнали задължения. При забавяне плащането на таксите, клиентът дължи неустойка от 5 /пет/ лева на ден за периода на забавяне.

11. При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане на ограничителни мерки по ЗЗДН, родителят незабавно уведомява Управителя.

12. Навсякъде в настоящите Общи условия под думата родител се разбира лице, което е родител, който не е лишен от родителски права и чиито родителски права не са ограничени, или лице, което е настойник на детето.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА

1. Да се явяват в занималнята не по-късно от 8.30ч. за първа смяна и 13.30ч. за втора смяна.

2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.

3. Да спазват дисциплина в работните помещения.

4. Да се явяват на обученията в чист и приличен външен вид.

5. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.

6. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи Центърът не носи отговорност.

7. Да опазват имуществото на Центъра.

8. Да спазват хигиената в сградата на Центъра.

9. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо.

10. С поведението си да не накърнява добрите нрави и доброто име на Центъра.

11. Да спазват правилата за вътрешен ред на Образователен детски център „Питанка и Точица”.

VIII .ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:
1. Обучението може да бъде прекратено от страна на ОДЦ „Питанка и Точица” в следните случаи:
– неприемливо  поведение на детето, с което  то  пречи на нормалното протичане на учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
– неплащане на такса. ОДЦ „Питанка и Точица има правото да прекрати обучението, когато има забавяне на  плащане повече от 3 работни дни, спрямо сроковете посочени в Общите условия, освен ако не се предоговори нов срок.
2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска ученикът не може да започне своето обучение.

3. При едностранно прекъсване от страна на родителя,  ОДЦ „Питанка и Точица”  не възстановява заплатената такса и депозит.

IХ. ТАКСИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ

1. Таксата се заплаща в пълен размер за определен период и важи само за този период.

2. Таксата на обучение за един месец е базирана на период от 4 седмици  и тя не се променя и преизчислява ако месецът е по-дълъг или по-къс от този период.

3. Таксата се заплаща предварително, преди съответния период, за който се отнася.

4. При записване за учебна занималня се заплаща депозит от една месечна такса. Депозитът е взаимен ангажимент, който гарантира мястото на детето в групата и се използва само като част от последната такса на учебна занималня. За  „последна такса“ се приема последната за учебната година такса- от месец май до месец август. При отказ преди този период, депозит не се връща.

5. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, ОДЦ „Питанка и Точица“ не приспада от таксата. Изключение се допуска само за отсъствия по болест повече от една седмица при представен официален документ в едноседмичен срок от първия ден на отсъствието. Приспада се 50% от платената такса за дните на заболяване /над една седмица/. Приспаднатата част не се връща, а се прехвърля за следваща пълна такса, но само за услуги в рамките на следващия календарен месец. При над 50% отсъствия, поради боледуване, се преминава от месечна към дневна такса.

6. В таксите  не се включват разходи за храна.

7. В отделни случаи е възможно да се планират и провеждат мероприятия, разходите за които не са включени в съответните такси. В тези случаи Центърът предварително информира и съгласува с родителите допълнителните разходи и такси.

8. Образователен детски център „Питанка и Точица” си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите/настойниците.

9. Заплащането на таксите и всякакви други услуги към Образователен детски център „Питанка и Точица” се извършва по банков път или в брой в офиса на занималнята. 

10. През учебната занималня, при прекратяване на присъствената форма на работа, поради грипни ваканции и форсмажорни, независещи от дружеството, обстоятелства ( например  извънредно положение) се преминава на онлайн обучение,  таксата  се намалява с 10% и се използва по описания по-горе начин. При  отказ за ползване на онлайн обучение се дължи административна такса  в размер от 100 лева.  При  появата на такива обстоятелства през лятната ваканция, останалата сума от таксата се използва във вид на услуга в тримесечен срок, след  започване на присъствената форма на обучение.

11. Отстъпки:

 -при предплащане на таксата за една година -10% отстъпка;

– децата записани за  учебна занималня ползват  отстъпка при записване на езиков курс в ОДЦ „Питанка и Точица“;

– за второ дете от семейството – 10%;

– отстъпка „ доведи приятел“ – 5% от първата месечна вноска за двете деца;

– отстъпките не могат да се прилагат едновременно.

12. Информация за  събития, нови групи, промоции, такси и други ще бъде предоставяна на сайта на Детския център. 

13. Промените на настоящите  Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им  в интернет страницата   www.pitankatochica.eu, получаването им по електронна поща  или поставянето им на видно място в Детския център.

Х. ПРАЗНИЦИ И ВАКАНЦИИ

 1.Национални празници. Детският център не работи на националните празници и обявените официални неработни дни през годината.

ХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Във връзка с  предоставянето на услуги,  ОДЦ „Питанка и Точица” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на клиента/детето и неговите родители/настойници. При записване за услуга, родителите/настойниците  предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват те да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата, съгласно спазването на GDPR .

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с общите условия, ще се уреждат по пътя на преговори между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния граждански съд.

2.  Навсякъде в тези общи условия Образователен детски център „Питанка и Точица”  означава “ Питанка и Точица” ООД,

 ЕИК 200605720

Настоящите Общи условия са утвърдени със Заповед на Управителите и влизат в сила от 01.08.2023 г. Общите условия на  ОДЦ „Питанка и Точица” са публични –  поставени  на общодостъпно място в офиса. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става писмено.